Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BarBaros Detailing

Inhoudsopgave


Art. 1 Definities
Art. 2 Identiteit ondernemer
Art. 3 Toepasselijkheid
Art. 4 Het aanbod
Art. 5 De overeenkomst
Art. 6a Herroepingsrecht bij levering van producten
Art. 6b Herroepingsrecht bij levering van diensten
Art. 7 Kosten in geval van herroeping
Art. 8 Uitsluiting herroepingsrecht
Art. 9 Retour
Art. 10 Prijs en betaling
Art. 11 Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
Art. 12 Levering en uitvoering
Art. 13. Klachtenregeling
Art. 14 Geschillen

Art. 1 DEFINITIES

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de op uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Art. 2 IDENTITEIT ONDERNEMER

BarBaros Detailing
Kraanstraat 94
6541 EJ Nijmegen

E-mail: info@barbarosdetailing.com
IBAN: NL31KNAB0258717068.
BIC: KNABNL2H.
KvK-nummer: 73413593.
BTW-identificatienummer: NL001762534B65.

Art. 3 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Er kan slechts worden afgeweken van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald indien de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Art. 4 HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Het aanbod bevat voor zover mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– voor consumenten de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van levering;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

Art. 5 DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in art. 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor het einde van de uitvoering van de overeenkomst.

5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Art. 6a HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de producten een houdbaarheidsdatum hebben, dienen deze ongeopend geretourneerd te worden. Indien de producten niet aan voorgaande eisen voldoen, zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort. De ondernemer beslist hieromtrent.

3. De consument dient het retourformulier geheel en naar waarheid in te vullen en mee terug te sturen. Indien het retourformulier niet naar behoren en naar waarheid is ingevuld, zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort.

Art. 6b HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN DIENSTEN
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Art. 7 KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.
2. Indien een gedeelte van de bestelling gehouden wordt, worden de verzendkosten van de heenzending niet terugbetaald.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Art. 8 UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten indien niet is voldaan aan de voorwaarden van art.6a lid 2 van deze algemene voorwaarden. De ondernemer neemt de beslissing hieromtrent.

Art. 9 RETOUR
1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

BarBaros Detailing
Kraanstraat 94
6541 EJ Nijmegen

Retouren dienen te allen tijde voorzien te zijn van een ingevuld retourformulier.

Art. 10 PRIJS EN BETALING
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt geacht.

2. De voor consumenten in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

3. Betalingen dienen middels voorafgaande betaling te worden verricht.

4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

5. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Art. 11 CONFORMITEIT, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Gebruik van de producten is geheel op eigen risico van de consument. De ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of indirecte schade die de producten teweegbrengen.

Art. 12 LEVERING EN UITVOERING
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Eventuele onjuistheden omtrent het adres komen voor risico van de consument. Indien de ondernemer de bestelling retour ontvangt en deze opnieuw dient te verzenden, komen zowel de retourkosten als de nieuwe verzendkosten voor rekening van de consument.

3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Indien bezorging van de bestelling niet binnen voornoemde periode mogelijk is door een omstandigheid die buiten de macht van de ondernemer ligt, valt dit niet te wijten aan de ondernemer en is de ondernemer hier niet aansprakelijk voor. Te denken valt o.a. aan vertragingen en/of stakingen van het postorderbedrijf.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. De producten zullen verzonden worden d.m.v. pakketpost. Persoonlijk afhalen is tevens mogelijk. De verzendkosten in Nederland bedragen € 7,00 voor pakketpost. De verzendkosten voor pakketpost naar België bedragen € 15,00.  Indien bestellingen in overige landen worden gedaan of van zodanige grootte zijn dat deze niet in één doos verzonden kunnen worden, zullen de verzendkosten besproken worden.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Indien de bestelling zoek raakt, zal de ondernemer zich uiterst inspannen om de bestelling te traceren. De ondernemer zal een onderzoek laten instellen door het desbetreffende postorderbedrijf. Dit onderzoek zal maximaal 14 dagen in beslag nemen. Indien na 14 dagen de bestelling nog steeds zoek is, zal de ondernemer de bestelling opnieuw verzenden. Indien de eerste bestelling alsnog bij de consument wordt bezorgd, is de consument verplicht om deze retour te zenden aan de ondernemer. De consument is verplicht om de eerste bestelling met uiterste voorzichtigheid en zorg te behandelen. De retour gezonden producten dienen goed ingepakt te worden. Indien dit niet het geval is zal de consument nogmaals het bedrag moeten betalen.

8. Indien de consument te weinig aan verzendkosten betaalt door een foutieve invoering van het adres dan wel het verkeerd aanklikken van het land dan wel anderszins, behoudt de ondernemer het recht om de verzendkosten die nog dienen te worden voldoen in rekening te brengen. Indien het resterende bedrag niet wordt overgemaakt, behoudt de ondernemer het recht om de bestelling te annuleren.

Art. 13 KLACHTENREGELING
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, na ontvangst van de bestelling.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Art. 14 GESCHILLEN
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Dr. Moonsweg 5
5437 BG, Beers


+31 6 436 136 63

info@barbarosdetailing.com